519561892, sekretariat: 33 810 15 64 mmsportbielsko@gmail.com
Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023
Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy złożyć podanie o przyjęcie dziecka w sekretariacie szkoły osobiście lub drogą mailową na adres: mmsportbielsko@gmail.com.
TERMINY:
2 LUTY 2022 godz, 17:00 Spotkanie organizacyjne z rodzicami zainteresowanymi zapisaniem dziecka do pierwszej klasy
7-11 LUTY 2022 – rozmowy komisji rekrutacyjnej z rodzicami
5 MARCA 2022 – testy sprawnościowe
11 MARCA 2022 –  ogłoszenie listy przyjętych

Regulamin sportowy

w Niepublicznej Szkole Podstawowej MM SPORT

Regulamin Szkoły sportowej ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania szkoły oraz praw i obowiązków dzieci i ich Rodziców po podjęciu nauki w Szkole.

1. Do klasy I przyjmowani są absolwenci zerówek i przedszkoli, a do klasy IV absolwenci klas

trzecich szkoły podstawowej.

2. Do każdej klasy może zostać przyjęty uczeń na wniosek Rodzica (prawnego opiekuna) po

wcześniejszej rozmowie kwalifikacyjnej z dzieckiem i Rodzicami.

3. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie którzy:

a) dostarczą zgodę rodziców na uczęszczanie dziecka do tego typu szkoły,

b) dostarczą zaświadczenie wydane przez lekarza poz o braku przeciwwskazań dziecka do

uprawiania sportu,

c) uzyskają pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

d) wykazują zainteresowania sportowe.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczb wolnych miejsc,

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:

a) wyniki sprawności fizycznej,

b) znaczące osiągnięcia sportowe,

c) kolejność zgłoszenia dziecka do Szkoły (decyduje data złożenia podania).

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora

Szkoły. W skład komisji wchodzi 3 trenerów z różnych specjalności i 2 czynnych nauczycieli.

Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do NSP MM SPORT, jeżeli w wyniku postępowania

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych w terminie określonym przy ogłoszeniu zapisów uczniów do klasy

pierwszej.

8. Listy kandydatów przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na

stronie www szkoły. Listy zawierają kody kandydatów uszeregowane w kolejności losowej.

9. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej w terminie 3 dni roboczych.

10. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 3 dni

roboczych od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie Dyrektora Szkoły przysługuje

skarga do Sądy Administracyjnego.

11. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,

w którym uczeń uczęszcza do Niepublicznej Szkoły Podstawowej MM SPORT.

Dane kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są

przechowywane przez okres roku, chyba, że toczy się postępowanie wyjaśniające przed Sądem

Administracyjnym.

12. Uczeń szkoły sportowej ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich turniejach zawodach, w

których bierze udział Szkoła, jeżeli zostanie wyznaczony przez Trenera do jej reprezentowania.

13. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt

sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia

odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali

gimnastycznej i boisk sportowych.

14. Uczniowie szkoły sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce – na

wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem -trenerem – mogą być zawieszeni

przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy.

15. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do

dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela-trenera, w porozumieniu z wychowawca klasy, za

zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać skreśleni z listy uczniów NSP MM SPORT.

16. Uczniowie sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające

na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela-trenera lub wychowawcy klasy, za zgodą rady

pedagogicznej, mogą zostać skreśleni z listy uczniów NSP MM SPORT.